Login
 Nama  : BERTHOLOMIUS, S.Md
 NIP : 
19821003 200604 1 004
 Pangkat / Gol. R  :  Penata Muda / (III/a)
Jabatan : Jurusita Pengganti