Login
Nama : KUSNO, SH., M.Hum
NIP : 19601007 198702 1 002
Pangkat / Gol. (R) : Pembina Utama Madya / (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pontianakk

 
Nama : KROSBIN LUMBAN GAOL, SH, MH
NIP : 19630514 198803 1 004
Pangkat / Gol. (R) : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak