Login
KEPANITERAAN MUDA PERDATA
 
Nama : MUHAMMAD ISYA, SH
NIP : 19670418 198803 1 003
Pangkat / Gol. R : Penata Tk. I / (III/d)
Jabatan : Panitera Muda Perdata

 
Nama : MILADI FARUQ
Jabatan : Honorer Kepaniteraan Muda Perdata
Nama : KRISTINA VENI OLIVIA
Jabatan : Honorer Kepaniteraan Muda Perdata